wyspecjalizowane laboratorium

Wykonujemy niezbędne
badania betonu, kruszyw
i gruntu

Nasze laboratorium w obecnej formie istnieje od 1999 roku. Mamy wykwalifikowany
i doświadczony personel oraz w pełni wyposażone i nadzorowane laboratorium. Wykonujemy tutaj niezbędne badania betonów, gruntów i kruszyw. Obejmują one wszystkie etapy wykorzystania materiałów takich jak kruszywa i mieszanki betonowe – od fazy projektowania po użytkowanie.
Laboratorium daje nam również możliwość testowania i sprawdzania rozwiązań już na etapie przygotowania ofert. Potrafimy stworzyć rozwiązania dedykowanych dla konkretnego projektu, takie jak płyty elewacyjne czy belki betonowe.

Przykładowe badania
realizowane w naszym
laboratorium

  • Kompleksowe badania kruszyw do betonu, mieszanki betonowej oraz betonu stwardniałego.
    • Kruszywa: skład ziarnowy, zawartość pyłów, wskaźnik kształtu, wskaźnik piaskowy, gęstość ziarna, zawartość zanieczyszczeń, reaktywność alkaliczna, zawartość chlorków i inne
    • Mieszanka betonowa: konsystencja, zawartość powietrza, temperatura mieszanki
    • Beton: wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, nasiąkliwość, wodoprzepuszczalność i inne
  • Badania nieniszczące betonu młotkiem Schmidta, Pull-off, karbonatyzacja, wilgotność
  • Badania gruntów, m.in.: określenie przydatności gruntów do wykonania zasypek (skład ziarnowy, współczynnik różnoziarnistości, wodoprzepuszczalność, maksymalna gęstość szkieletu gruntowego, zawartość pyłów, wilgotność naturalna i optymalna)
  • Badania zagęszczenia gruntów metodą Proctora, sondą dynamiczną lekką, płyta obciążana dynamicznie, VSS

Zobacz również

Nowości i wydarzenia

Czytaj wszystkie